مقاله نویسی (به همراه منبع نویسی براساس هفتیمن ویراست APA)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

مطالبی که در این دوره خواهید آموخت:
– انواع مقاله
– اجزای مقاله
– ارجاعات داخل متن
– انواع مجلات
– منبع نویسی

0
200,000 تومان

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این دوره تمرکز بر نکات استفاده از «زبان انگلیسی» در «نوشتار» مقالات علمی می باشد.
تمامی موارد ذیل با ارائه مثال های متنوع و لیست های کاربردی ارائه خواهد شد.
الف) نوشتار
1. ویژگی‌های متن آکادمیک: چگونگی رعایت ویژگی هایی مانند رسمیت متن (با حذف اصطلاحات، عبارات عامیانه، کلیشه های رایج، کلام ثقیل، با حفظ رسمیت لحن و …)، انصاف (از جنبه های مختلف، مانند حذف انواع تعصب، و ….)، کامل بودن متن، وضوح متن (رعایت ترتیب، توازن، تاکید، انتقال، و …)، اختصار، صحت، تنوع و ..
2. مروری بر مهارت‌های مهم نوشتار (منتخبی از مجموعه مهارت های نوشتار برای آمادگی تافل) که در مقاله نویسی کاربرد زیادی دارند. مثلا ویژگی های جمله اول از پاراگراف اول یک بخش از متن، جمله اول و آخر هر پاراگراف، نحوه انتقال، ساختار کلی چیدمان پاراگراف های متن و …
3. اصول مهم در نوشتار آکادمیک موثر (در دو دسته اصول کاربرد لغات (دو اصل) و اصول کاربرد جملات (چهار اصل) )
4. مروری بر ویژگی های مهم که باید در هر یک از بخشهای یک مقاله علمی (چکیده، مقدمه و …) از نظر کاربرد زبان انگلیسی رعایت شوند.

5.سازماندهی متن
6.جریان متن
7.استراتژی های نوشتار
8. الگوهای نوشتار
9. مکاتبه و نامه نگاری به زبان انگلیسی و مرور انواع مهم و پرکاربرد نامه ها
ب) گرامر (مروری بر نکات مهم گرامر مبتنی بر مهارت های 60 گانه گرامر برای آمادگی آزمون تافل)
پ) لغات (مجموعه ای از لغات پرکاربرد در متون علمی معرفی خواهد شد)
ت) معرفی تعدادی ابزار کاربردی برای بررسی متن از نظر ویژگیهای برشمرده شده

1
120,000 تومان

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

آنچه در این دوره خواهید آموخت:
– انواع مقالات و مجلات
– اجزای مقاله
– بایدها و نبایدها در نگارش مقالات
– چگونگی نگارش و چارچوب بندی مقالات
– سازماندهی متن
– ارجاعات داخل متن
– منبع نویسی

2
150,000 تومان