دکتر تکتم مستقیم

درباره استاد:
مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی، علوم و تحقیقات تهران

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس