دکتر محمدرضا خانی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر محمدرضا خانی

پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس