دکتر منصوره پاک نژادی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : منصوره پاک نژادی

مرتبه علمی : استادیار

 

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
رشته و گرایش تحصیلیقارچ شناسی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس